Expoziția de bază  //  Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamţ

Muzeul de Arta Eneolitica Cucuteni Piatra Neamt
Expoziția de bază a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni constituie în prezent un unicat la nivel naţional, prin tematica abordată, fiind în acelaşi timp un muzeu de istorie, dar şi de artă, ce adăposteşte în prezent cea mai importantă colecţie de artă eneolitică din sud-estul Europei.

Aceasta este dedicată exclusiv artei cucuteniene, cu cele două componente de bază ale sale – arta decorativă şi arta figurativă – aici fiind expuse în prezent cele mai spectaculoase artefacte, ce constituie veritabile obiecte de prestigiu, aparţinând Complexului Cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolie, în fapt cea mai importantă şi spectaculoasă civilizaţie preistorică europeană.
Sunt valorificate expoziţional deopotrivă obiecte tridimensionale şi materiale fotodocumentare, aparţinând tuturor fazelor şi etapelor de evoluţie ale acestei civilizaţii, de pe întregul său areal.
În subsolul clădirii funcţionează un impresionant depozit de piese arheologice, precum şi laboratorul de restaurare-conservare; parterul şi etajul 1 sunt ocupate de expoziţia permanentă, dispusă în cadrul a trei săli; la parter există şi un seif, în care erau păstrate anterior bunurile de valoare ale băncilor ce şi-au avut sediul aici, şi în care sunt depozitate în prezent artefacte cucuteniene; la etajul 1 este amenajat un modern centru multimedia, ce funcţionează în două săli, acesta fiind dotat cu aparatură electronică audio-video de ultimă generaţie, necesară prezentării de materiale pe suport electronic; etajul 2 este destinat expoziţiilor temporare, care se succed în permanenţă, în cuprinsul a două săli şi a unui hol.

Sala 1 – situată la parter – este dedicată istoricului cercetărilor culturii Cucuteni. Printr-o serie de materiale grafice sunt ilustrate portretele unor personalităţi marcante ale arheologiei româneşti şi nu numai, precum şi principalele etape ale cercetării acestei civilizaţii. Aşa cum era şi firesc a fost subliniat rolul principal pe care Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ l-a avut de-a lungul timpului în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural cucutenian. De asemenea, sunt trecute în revistă cele mai importante manifestări cultural-ştiinţifice referitoare la cultura Cucuteni. Totodată, sunt expuse principalele lucrări monografice şi de sinteză, cataloage şi culegeri de studii şi articole prin intermediul cărora au fost valorificate publicistic descoperirile efectuate de-a lungul timpului în întreg arealul cucutenian.

Sala 2 – aflată tot la parter – este dedicată în exclusivitate artei decorative cucuteniene, reprezentată cel mai adesea de decorul pictat al vaselor, nelipsind însă nici cel adâncit (incizat şi canelat). Astfel, este evidenţiată practic aproape întreaga varietate de forme şi decoruri, remarcându-se în acest sens, în principal cele patru categorii de vase, cu destinaţie probabil cultică, specifice doar acestei civilizaţii (vasele-coroană, vasele-binoclu, vasele-horă şi vasele cu suport şi colonete – cel descoperit în aşezarea de la Izvoare reprezentând chiar sigla Complexului Muzeal Judeţean Neamţ).

Sala 3 – situată la etajul 1 – adăposteşte capodoperele artei decorative cucuteniene, ilustrată de reprezentările plastice antropomorfe, zoomorfe şi ornitomorfe, de sine-stătătoare sau pictate pe vase, protome aplicate în relief pe pereţii exteriori ai unor vase, machete de sanctuare şi diferite obiecte de podoabă şi cult. Dintre acestea se remarcă în mod deosebit celebrele complexe de cult cucuteniene de la Poduri şi Ghelăieşti.

Sala 4 – aflată la etajul 2 – este dedicată exclusiv expoziţiilor temporare, care însă se succed permanent. În acest fel avem posibilitatea de a expune, pe o perioadă destul de îndelungată, şi alte tipuri de piese caracteristice mediului cultural cucutenian, descoperite în cadrul unor staţiuni cercetate de specialişti aparţinând altor instituţii de profil din ţară.
Prima dintre expoziţiile temporare găzduite de Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni este cea intitulată Capodopere cucuteniene din situl de la Scânteia, judeţul Iaşi, o aşezare datând din prima fază de evoluţie a culturii Cucuteni, deţinătoare a unui patrimoniu deosebit de bogat şi spectaculos, aflat în colecţiile Institutului de Arheologie şi Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova“, din Iaşi, cercetată minuţios de mai mulţi ani de către reputata specialistă dr. Cornelia-Magda Lazarovici.
Ulterior, aici a fost găzduită expoziţia Artă şi Pasiune, ce reunea cele mai valoroase exponate cucuteniene aparţinând Fundaţiei „Cucuteni pentru Mileniul III“ din Bucureşti (preşedinte dr. Romeo Dumitrescu), aparţinând tuturor etapelor şi fazelor de evoluţie din arealul românesc al acestei civilizaţii.

În prezent în sala 4 se regăsesc aproximativ 500 de exponate valoroase descoperite în ultimii ani în cadrul celei mai importante aşezări cucuteniene de pe actualul teritoriu al României – Poduri-Dealul Ghindaru –, iar în holul alăturat sunt ilustrate o serie de aspecte ale mai vechilor cercetări arheologice efectuate aici sub conducerea dr. Dan Monah, toate acestea fiind incluse în cadrul expoziţiei omagiale Poduri-Dealul Ghindaru. 30 de ani de la primele cercetări arheologice.

Sala 5 – situată de asemenea la etajul 2 – şi holul amintit au ilustrat iniţial câteva dintre capodoperele din arealul tripolian aflat în afara graniţelor României, reunite în expoziţia foto-documentară Artă eneolitică Cucuteni-Tripolie din Republica Moldova şi Ucraina. Aceasta includea deopotrivă diferite categorii de vase, reprezentări plastice antropomorfe şi zoomorfe, machete de sanctuar, obiecte de podoabă şi cult, între care se evidenţiază depozitul de tezaur de la Cărbuna (Republica Moldova). De asemenea, sunt ilustrate câteva personalităţi care s-au remarcat prin intermediul cercetărilor efectuate de-a lungul timpului în arealul tripolian, precum şi reconstituiri grafice ale aşezărilor-gigant.

Ulterior, în cadrul sălii 5 au fost etalate o serie de artefacte aparţinând civilizaţiilor Boian, ceramicii liniare, Precucuteni şi Stoicani-Aldeni-Bolgrad, incluse în cadrul expoziţiei intitulate Precucuteni. Originea unei mari civilizaţii, organizată cu sprijinul Muzeului „Carpaţilor Răsăriteni” din Sfântu Gheorghe şi a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie din Ploieşti.
În prezent, în cadrul aceluiaşi spaţiu expoziţional se regăsesc piese valoroase aparţinând unora dintre cele mai strălucite civilizaţii preistorice continentale – Gumelniţa şi Cucuteni. Străvechi civilizaţii ale Europei, expoziţie realizată cu sprijinul Muzeului Judeţean Teleorman din Alexandria.
Majoritatea artefactelor expuse au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate de-a lungul timpului de către specialiştii instituţiei şi colaboratorii săi – remarcabile personalităţi ale arheologiei româneşti – în special în cadrul de acum celebrelor aşezări cucuteniene de pe actualul teritoriu al judeţului Neamţ (Izvoare, Târpeşti, Bodeşti, Piatra Şoimului, Ghelăieşti, Traian, Văleni), dar şi din afara acestuia (Truşeşti, Târgu Ocna).

Acestora li se adaugă tell-ul de la Poduri (judeţul Bacău), care reprezintă cea mai importantă aşezare aparţinând complexului cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolie din România şi una dintre cele mai importante din Europa, remarcabil prin cantitatea, diversitatea şi calitatea vestigiilor cucuteniene din cadrul său, considerat sit de importanţă naţională (cod: 24640.01).
Staţiunea a beneficiat în ultimii ani de o finanţare generoasă din partea Ministerului Culturii, care a recunoscut activitatea de cercetare şi valorificare a patrimoniului său de către membrii Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, prin acordarea premiului Adrian Rădulescu, expoziţiei şi volumului ce o însoţeşte, intitulate Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei.

În puţinul timp scurs de la inaugurarea sa şi până în prezent, Muzeul Cucuteni s-a făcut remarcat prin unicitatea şi spectaculozitatea sa, devenind astfel una dintre cele mai apreciate şi vizitate instituţii de profil din România, în acest fel instituţia având o contribuţie importantă la afirmarea municipiului Piatra-Neamţ ca important centru cultural-ştiinţific şi turistic, atât în ţară, cât şi în străinătate. În toată această perioadă, iubitorii de cultură, din ţară sau din străinătate, au rămas plăcut impresionaţi de comorile de nepreţuit adăpostite aici, mulţi dintre aceştia adresându-ne gândurile lor bune în Cartea de Onoare a unităţii.

Recunoaşterea valorii deosebite, culturale, ştiinţifice şi artistice, a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni, care i-a adus consacrarea definitivă în peisajul cultural românesc şi internaţional, a fost onorată prin acordarea, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, în 2006, a premiului Iulian Antonescu, pentru proiectul de management în domeniul muzeografiei şi a volumului ce îl însoţeşte, intitulate Primul muzeu Cucuteni din România.